Volg ons op Twitter

Amazing choreography made by Sergio Reis 💆‍♂️💆‍♀️. Very relaxing and impressive to watch 💫 catch his… https://t.co/w0mNL5XQAP 18 uren geleden via Facebook

Rooster wijzigingen

A'DAM DI 11 DEC De heels les van 20.00-21.00u wordt gegeven door Malou Linders.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Global Dance Centre


Inschrijving
• Bij inschrijving betaalt u € 20,- inschrijfgeld . Uw inschrijving blijft geldig tot 6 maanden na het beëindigen van uw abonnement of kaart. In die periode kunt u zonder  bijkomstige kosten opnieuw een abonnement of kaart aanschaffen. Vanaf 6 maanden na beëindiging bent u opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

• De jaarlijkse administratiekosten bedragen € 10,-. Deze worden 1 keer per jaar van uw rekening afgeschreven.
• Bij inschrijving ( automatische incasso ) betaalt u altijd het inschrijfgeld en de eerste maand per pin of contant vooruit. Van leden die zich voor de 20ste van een kalendermaand inschrijven, wordt op de 25ste van dezelfde kalendermaand geïncasseerd voor de volgende maand. Van leden die zich na de 20ste van een kalendermaand inschrijven, wordt op de 25ste van de eerst volgende kalendermaand voor de daarop volgende maand geïncasseerd.

Abonnement
• Het automatische incasso – jaarlidmaatschap geldt voor een onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van één jaar. Na deze periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en is het abonnement maandelijks opzegbaar.
• Opzegging van uw incasso – lidmaatschap dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren (aan de balie, per email of per post). De datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de afhandeling hiervan. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Indien u niet tijdig opzegt, blijft u betalingsplichtig, ook al maakt u geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool.
• Wanneer u uw abonnement aanpast dmv een upgrade, gaat een nieuw abonnement in met een minimale looptijd van één jaar.
• De 10 -rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 3 maanden.
• De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken.
• Het incasso lidmaatschap is niet overdraagbaar, tenzij het maandelijkse bedrag van hetzelfde rekeningnummer geïncasseerd kan blijven. De 10 –rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
• U dient bij alle abonnementen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste een maand.

Bezoeken
Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm of kaart hoort, dient binnen de daarvoor geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken komen na het einde van de periode te vervallen.

Contributie
• Voor automatische incasso geldt dat u voor een probleemloze betaling van de contributie zorg dient te dragen. Indien het voor ons niet mogelijk is het maandelijks verschuldigde bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht voor om u stornokosten van € 10,- in rekening te brengen en u de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
• Wanneer het tweemaal binnen 6 maanden voorkomt dat de contributie niet van uw rekening kan worden afgeschreven, behouden wij ons het recht voor het abonnement per direct stop te zetten. U kunt dan voor een periode van 12 maanden geen incasso abonnement meer bij Global Dance Centre afsluiten. Wilt u voor hetzelfde tarief lessen blijven volgen, kan dit alleen via vooruitbetaling van resterende bedrag van de volledige contractduur. Kiest u niet voor vooruitbetaling, kunt u alleen nog lessen volgen via een rittenkaart of losse lessen.

Opschorten abonnement

• Abonnementen kunnen niet opgeschort worden.

Persoonlijke ledenpas (geldt niet voor locatie Hoorn)

• U dient te allen tijde uw pasje mee te nemen wanneer u komt dansen. Zonder pasje kunnen wij u de toegang tot de activiteiten en faciliteiten ontzeggen. Als het pasje drie keer wordt vergeten, dient het lid bij de vierde keer een nieuw pasje aan te schaffen tegen betaling van € 10,-.
• In geval van vermissing dient u tegen betaling van € 10,- een nieuw pasje aan te schaffen.

Verantwoording
• De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies of ongevallen in ons centrum.
• Jongeren onder 18 jaar kunnen uitsluitend lid worden met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers.
• Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts in het geval van gezondheidsklachten en/of blessures.

Gedragsregels

• Global Dance Centre heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van de dansschool in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de dansschool. Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd.
Global Dance Centre behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgelden.

Feestdagen/vakanties/verhuizingen
• Lessen worden het hele jaar doorgegeven, behalve op nationale feestdagen.
• In de maanden juli en augustus is een zomerrooster van kracht. Dit betekent dat er een aangepast rooster is (en Global Dance Centre enkele dagen in de week sluit)
• Daarnaast behoudt Global Dance Centre zich het recht voor 6 weken per jaar te sluiten, zonder restitutie van contributie.
• De door sluiting gemist lessen kunnen twee weken voor en/of twee weken na de sluiting worden ingehaald.

Wijzigingen
• Global Dance Centre behoudt zich het recht voor om het aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, het lesrooster, het aantal deelnemers per les te beperken en tarieven te wijzigen.
• Global Dance Centre behoudt zich het recht voor de reglementen aan te passen. Bij elke aanpassing komen de voorgaande reglementen te vervallen.